Skip to content

Андрея Щерев: Избрах КОД, защото е партия с ясна и предвидима позиция

Андрея Щерев

Моят избор е КОД, защото има ясни приоритети и политики, има ясна и предвидима позиция. Политика без никакви шиканирания за дясна пътна карта на България – държавност – пазарни механизми – кръгова икономика и цифровизация – отговорно здравеопазване – достоен живот.

Опазване на околната среда. Европейската Зелена сделка.
Държавна политика и стимули за кръгова икономика. Ускорена цифровизация и развитие на икономиката в Индустрия 4.0, Интернет на нещата (IoT).

Опазване на околната среда чрез устойчиво потребление на енергия, ниски въглеродни емисии, кръгови бизнес модели, в т. ч. и кръгов туризъм.

Стимулиране на иновациите във всички сфери на обществения живот.

В сектора “Земеделие”:

Ролята на фамилните ферми като възможност за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор “Земеделие”. Повишаване на доходите на земеделските производители чрез справедливо заплащане и защита на доходите в малките фамилни ферми. Къси вериги на производство и доставки за добра местна храна като възможност за генериране на устойчиви доходи за фермерите и устойчиви селски общности. Развитие на устойчив аграрен сектор и кръговата биоикономика – “От фермата до трапезата”. Кръгови модели на производство в селското стопанство като решения за устойчиво използване на енергия и ресурси в агро-хранителните вериги. Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС и Общата селскостопанска политика (ОСП) в отговор на общественото изискване по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните. Борба с фалшивите продукти. Надеждни решения за проследяване от почвата до трапезата и за информиран избор от потребителя. Гарантиране на устойчивост по веригата за доставки – по-голяма видимост на производителите и безопасност на храните. Да изградим по-устойчиво земеделие чрез технологиите. Подкрепа за цифровия преход в селското стопанство. Насърчаване на интелигентно и устойчиво земеделие, осигурявайки продоволствената сигурност чрез по-широко използване на нови технологии. Дигитални умения и обучения на фермери. Да направим привлекателен сектора земеделие за младите хора чрез цифровите технологии и изкуствения интелект.

Последователна и адекватна държавна подкрепа за науката и изследванията.

Държавни политики, които да се основават на подкрепа и осигуряване на условия за активно сътрудничество между бизнеса, научни и изследователски организации

Законодателството в областта на биоконтрола да се развие. Стратегия за биоконтрол.

Постигане на ефективен контрол за намаляване злоупотребите с еврофондовете и реципрочност към отговорността, както на всеки гражданин, така и на всеки държавен служител и на работещите в съдебната власт.

Достъпно правосъдие за всеки гражданин на Република България. Правосъдие за всеки. Спазване и контрол да не се нарушава конституционно установената презумпция за невиновност на българските граждани.

За град Пловдив

Връщане на държавното приоритетно участие в “Международен панаир – Пловдив”, който може и трябва да бъде отново сред водещите панаирни организатори в Европа, възстановяване на успешните изложения и авторитета на панаира преди приватизацията, възстановяване участието на изложители – фирми, и на посетители – бизнесмени, които могат да вземат решения за инвестиции на място, търговци, експерти и др. на панаира от цял свят в нашия град. Създаване на нови специализирани изложения в съответствие с новия цифров свят. Постигане на съвременно управление – Smart Sity за град Пловдив.

Помни миналото, създай бъдеще!

Андрея Щерев е на второ място в листата на партия КОД в 16-и избирателен район.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!